قرار است هفته بعد بتای محدود پی‌سی بازی Skulls and Bones عرضه شود.